English

ושבו בנים לגבולם

אסתר אברמוביץ

מק"ט: 1016
מידות: 48X52 ס"מ

"ושבו בנים לגבולם" – כשחטאו עם ישראל ושמו צלם בהיכל, רצה הקב"ה לכלותם, ולא הצליח אף אחד מהאבות הקדושים לשכך כעסו של הבורא...

היתה זו רק רחל אמנו שהצליחה בטענותיה לחלות את פני ה', הרי גם היא ויתרה לאחותה שתנשא ליעקב לפניה, ואף מסרה לה את הסימנים - - -

כשנפטרה רחל אמנו, קבר אותה יעקב בדרך לבית לחם, ולא הכניסה לארץ. ומדוע?

כי כאשר ילכו עם ישראל לגלות, יעברו דרך קברה, ויתפללו, ורחל אף היא תישא קולה בבכי ובתחנונים למענם "קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים"... והקב"ה עונה לה: "מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעולתך ושבו מארץ אויב...

אסתר אברמוביץ | אברהם אידלזון 17, ירושלים | טלפון: 077-5010546 | נייד: 054-8495712 | דוא"ל: info@estherjudaica.com
Created & Powered by
IDO M. TRADING LTD.