English

תפילה להדלקת נרות (הדפס)

אסתר אברמוביץ

מק"ט: 2001
מידות:
גדול: 37X29 ס"מ
בינוני: 33X24 ס"מ
קטן: 23X20 ס"מ
מיני: 20X16 ס"מ

התפילה המאפיינת ביותר אישה ואם בישראל, היא התפילה הנאמרת בשעת הדלקת נרות שבת.
תפילה זו הינה מיוחדת אך ורק לאישה היהודית, והיא נאמרת בשעה מיוחדת כל-כך - שעת הדלקת נרות שבת.
הדלקה זו נעשית דווקא ע"י האישה, עקרת הבית ואם הבית.

היונים שהן עופות טהורים ומסמלות שלום, מסוככות בכנפיהן בין שורות התפילה, כי אף נרות שבת מיועדות להרבות שלום בבית... כי אכן "גדול השלום". (הרמב"ם)

אסתר אברמוביץ | אברהם אידלזון 17, ירושלים | טלפון: 077-5010546 | נייד: 054-8495712 | דוא"ל: info@estherjudaica.com
Created & Powered by
IDO M. TRADING LTD.