English

נשמת כל חי (הדפס)

אסתר אברמוביץ

מק"ט: 2010
מידות:
גדול: 70X45 ס"מ
קטן: 48X33 ס"מ

"נשמת" – זו התפילה המיוחדת הנאמרת בשבתות ובחגים, שכל כולה שבחים והודיה לה' על כל הטובות שעושה עמנו בכל יום.

בגלל ייחודה של תפילה זו, נוהגים גם לאמרה בעתות שמחה שונות כמו לידת ילד, כהודיה לה'. אמירתה נחשבת גם כסגולה לישועה.

באיור אנו מבחינים מצד ימין באיילות, המוזכרות ב"נשמת": "...ורגלינו קלות כאיילות", ובצד שמאל בתמונת נשר: "וידינו פרושות כנשרי שמים".

באמצע, שורות של פרחים וציפורים מהבריאה, שכולם נבראו להטיב עימנו.

אסתר אברמוביץ | אברהם אידלזון 17, ירושלים | טלפון: 077-5010546 | נייד: 054-8495712 | דוא"ל: info@estherjudaica.com
Created & Powered by
IDO M. TRADING LTD.